OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE VIDEÍ

pro zpřístupnění digitálního obsahu – videa na webových stránkách www.harcovka.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1.1         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi objednateli a uživateli videí webových stránek www.harcovka.cz, tj. digitálního obsahu (dále jen „videa“) a Poskytovatelem – společností Harcovka z.s., se sídlem Harcovská 12, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 08890986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka č. 19052, která vykonává majetková autorská práva k videím (dále jen „Poskytovatel“).

1.2         Objednatelem se přitom rozumí osoba, která řádně objednala videa – digitální obsah způsobem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

1.3         Uživatelem se rozumí osoba, které bude zpřístupněn digitální obsah, tj. bude oprávněna sledovat videa na internetových stránkách www.harcovka.cz přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele.

II. Objednávka videa, uzavření smlouvy, klientský účet

2.1         Verze videa:

 1. Digitální obsah zpřístupněný na internetových stránkách Poskytovatele

2.2         Objednávka videa:

 1. Vzniká na základě dobrovolného objednání zájemcem a zvolené variantě cvičení (tarif)

 2. Objednávka na www.harcovka.cz, vyplněním registračního formuláře

2.3         Zpřístupnění videa na webových stránkách www.harcovka.cz zajišťuje:

 1. Harcovka, z. s. 

2.4         Nabídka tarifů:

 1. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ na podložce

 2. ŽIDLE aneb cvičení do kanceláře i domů

 3. OBOJÍ DOHROMADY

2.5         Obsahy jednotlivých tarifů a jejich ceny naleznete ZDE (https://www.harcovka.cz/planyaceny)

2.6         Klientský účet:

 1. Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných Poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u Poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem. (ochrana osobních údajů VIZ: https://www.harcovka.cz/ochranaou)

 2. Zakoupená videa se registrovanému klientovi zpřístupní na jeho klientském účtu.

 3. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.

 4. V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a videa na tomto účtu budou znepřístupněna.

2.7         Akční nabídka, benefity

 1. Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky a benefity mimo rámec platného ceníku.

 2. V popisu akční nabídky a benefitu bude vždy stanovena doba trvání této nabídky, cena, pravidla a podmínky.

2.8         Na všechny takto učiněné objednávky se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky:

 1. Objednatelem videa může být pouze osoba starší osmnácti let plně způsobilá k právním úkonům. Zpřístupnění videa může objednatel objednat i ve prospěch třetí osoby.

 2. Zaplacením objednávky videa provedenou prostřednictvím platebního formuláře budou objednateli zpřístupněna videa po přihlášení na jeho uživatelský účet na webových stránkách www.harcovka.cz.

 3. Poskytovatel není povinen v odůvodněných případech akceptovat objednávku objednatele a o této skutečnosti je objednatele povinen vyrozumět.

 4. Objednatel je srozuměn s tím, že údaje poskytnuté při objednání videa mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. IV. níže.

 5. Aktuální cena zpřístupnění videa a jeho varianty jsou uvedeny vždy na internetové stránce www.harcovka.cz. Cena zpřístupnění videa a jeho varianty mohou být Poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele přitom platí vždy cena a varianty uvedené na internetové stránce www.harcovka.cz v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění videa.

 6. Provedením objednávky objednatel akceptuje tyto obchodní podmínky Poskytovatele a dále cenu, variantu a dobu objednaného zpřístupnění videa. Objednávka zpřístupnění videa je závazná. V případě žádosti o ukončení přístupu k video obsahu dříve, než vyprší příslušné období, které objednatel zvolil, nevzniká nárok na dobropisování jakékoli částky. Pokud je k objednávce nabízen určitý benefit, vztahuje se pouze na nové uživatele. V případě vyčerpání nabízeného benefitu je Poskytovatel oprávněn nahradit jej jiným benefitem.

 7. Závazek Poskytovatele z kupní smlouvy je podmíněn zaplacením ceny videa. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik připsání ceny za zpřístupnění videa na účet Poskytovatele. Od momentu zaplacení vznikají mezi objednatelem, uživatelem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že video není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Poskytovatelem, je-li v písemné podobě, archivována v elektronické formě po dobu nezbytnou ke splnění závazku z této smlouvy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

III. Podmínky platby, dodací lhůty

3.1         Objednatel si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba  za zpřístupnění videa provedena.  

3.2         Platba se provádí:

 1. platební kartou online (prostřednictvím platební brány PayU)

3.3         Zpřístupnění digitálního obsahu, tj. sledování objednaného videa bude možné po připsání příslušné ceny na bankovní účet Poskytovatele.

 IV. Reklamace

4.1         Zákonná práva spotřebitelů dle občanského zákoníku nejsou tímto článkem dotčena. Není-li video na stránkách Poskytovatele řádně zpřístupněno, je možné reklamovat na emailové adrese: radkastastna.business@gmail.com

V. Odstoupení od smlouvy

5.1         Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 písmena l zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu - videa na webových stránkách www.harcovka.cz, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je objednateli (uživateli) umožněno čerpat produkt dle této smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení prvně přihlásil na jeho uživatelský účet.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1         Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 11. 2020. Poskytovatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení jejich účinnosti a jejich nahrazení novými obchodními podmínkami, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy týkající se předplatného uzavřené před účinností nových obchodních podmínek.

6.2         Zvláštní ujednání mezi objednatelem či předplatitelem a Poskytovatelem odchylující se od těchto obchodních podmínek, mají přednost.

 

 

Harcovka, z. s.                                                                             ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 15. 11. 2020

JSTE JIŽ PŘIHLÁŠENI K ODBĚRU A STÁLE VÁM NECHODÍ EMAILY?

Možná Vám naše emaily chodí do SPAMU, nebo HROMADNÝCH

Zkontrolujte si prosím tyto dvě složky. :)

Najdete-li v některé z těchto složek náš mail, přesuňte si jej do DORUČENÝCH. Pokud je mail ve spamu, označte ho NENÍ SPAM.